PODMIENKY NÁKUPU na stránke www.motoshop.sk, s.r.o.

 

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

 

motoshop.sk, s.r.o.

zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl. č. 28040/V


adresa prevádzky:
Budimír 378
044 43 Budimír

sídlo firmy:
Fejova 5
040 01 Košice
IČO: 46256156
DIČ: 2023298607

mobil: 0915 855 184, 0911 955 877

e-mail: motoshop@motoshop.sk

 

 

Úvodné ustanovenia


     Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

     Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

Storno objednávky

 

     Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

     Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak

 

Platby za tovar a poštovné


     Objednaný tovar posielame poštou po uhradení sumy na účet, alebo na dobierku, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. V prípade dobierky zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.

 

     Poštovné a balné za každú samostatnú objednávku je 3,90 €. Cena za poštovné a balné zahrňuje cenu účtovanú za odoslanie zásielky a zabalenie tovaru podľa požiadaviek Slovenskej pošty.

 

     Zásielky posudzujeme individuálne. V prípade tovaru s vyššou hmotnosťou alebo väčších rozmerov sa výška nákladov za prepravu môže zvýšiť, o čom je spotrebiteľ vopred informovaný. V týchto prípadoch je výška poštovného udávaná podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty  http://cennik.posta.sk  V prípade, že spotrebiteľ nesúhlasí s výškou poštovného, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

    

Dodacie podmienky

 

      Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.


     Tovar, ktorý je skladom, odosielame do 3 pracovných dní.V prípade tovaru, ktorý nie je skladom, je dodacia lehota 14 dní. Ak sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti /tovar nie je skladom ani u dodávateľa/, kupujúci je o tomto okamžite informovaný. V prípade výrazného predĺženia dodacej doby je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

     V prípade objednávania špecifického tovaru (originálne náhradné diely na základe VIN čísla a typu motocykla), ktorý by bol špecifikovaný po Vašej objednávke a po následnom telefonickom kontakte od predávajúceho, môže predávajúci žiadať o finančnú zábezpeku vo výške 50% z celkovej ceny tovaruPredávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho prípadnému poškodeniu počas prepravy
- ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
- Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou.


Kupujúci sa zaväzuje:

 

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

 

Záruka


     Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Táto doba začína plynúť dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

 

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

-nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

-neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

-uplynutím záručnej doby tovaru,

-mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

-používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

-neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

-poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

-poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
-neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
-zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

 

Reklamácie 

 

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne.

 

     Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania /motoshop.sk, s.r.o, Budimír 378, 04443 Budimír/ spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení.

 

     Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na pokladničnom doklade alebo dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru (objednávky).

 

     V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 


     Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne kvalitu a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.


Spotrebiteľ má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:


• ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
• ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
• ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 


V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.


     O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

     Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. 

 

     Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

     Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu. 

 

Vrátenie tovaru
 

     Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti kompletný /s visačkami, príslušenstvom/, nepoužitý a nepoškodený. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

http://www.motoshop.sk/domain/avkmoto/files/amoto/doc/formular_odstupenie_od_zmluvy.doc

     

Podľa par. 7, odsek 6, písmeno c, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Za osobitné požiadavky spotrebiteľa sa považuje uvedenie značky, modelu a roku výroby motocykla alebo VIN čísla.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

Od 1. februára 2016 funguje na Slovensku nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS).

Kto rieši spotrebiteľské spory?

Sieť subjektov, na ktoré sa v prípade problému s predávajúcim môžu spotrebitelia obrátiť v prípade, že majú problém so zakúpeným výrobkom alebo službou, sú prístupné na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s  .Subjekty riešia spor mimosúdne, proces je menej formálny, pričom však musia dodržať postup upravený v zákone.

 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt.

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky; subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

Ako sa ukončuje ARS?

Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.

 

Záverečné ustanovenia


     Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru.

 

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

 

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Predávajúci má právo nedodať objednaný tovar zákazníkovi, ktorý v minulosti neprevzal tovar a neuhradil predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s expedovaním a spätným doručením tovaru.

 

Všetky informácie o spôsobe a postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov vám poskytneme na e-mailovej adrese: motoshop@motoshop.sk.

 

 

Orgán dozoru:

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547  


Možnosť nákupu na splátky

Automatické spojky Rekluse

Oblečenie Büse

 

 

Tričko s nápisom Fox, čierne

-15%  14,11 €   
11,99 €
(361,20 Sk)

Tričko s nápisom Fox, čierne

-15%  14,11 €   
11,99 €
(361,20 Sk)
 

Chránič hrude Acerbis Infinity biely

 
99,95 €
(3011,10 Sk)

Bunda Büse Sponsor Evo III

 
129,95 € s DPH
(3914,90 Sk)

Bunda Büse Lago Pro čierna/neon

 
149,95 € s DPH
(4517,40 Sk)

Bunda Büse Lago Pro biela

 
149,95 € s DPH
(4517,40 Sk)

Bunda Büse Lago Pro čierna/biela

 
149,95 € s DPH
(4517,40 Sk)

Bunda Büse Asola neon

 
184,95 € s DPH
(5571,80 Sk)

Bunda Büse Asola oranžová

 
184,95 € s DPH
(5571,80 Sk)

Bunda Büse Asola biela

 
184,95 € s DPH
(5571,80 Sk)

Bunda Büse Asola červená

 
184,95 € s DPH
(5571,80 Sk)

Bunda Büse Salerno biela

 
189,95 € s DPH
(5722,40 Sk)

Bunda Büse Salerno Evo čierna/neon

 
189,95 € s DPH
(5722,40 Sk)

Bunda Büse Salerno Evo čierna/biela

 
189,95 € s DPH
(5722,40 Sk)

Bunda Büse Salerno Evo čierna/červená

 
189,95 € s DPH
(5722,40 Sk)

Bunda Büse Torino Evo neon

 
199,95 € s DPH
(6023,70 Sk)

Bunda Büse Torino Evo oranžová

 
199,95 € s DPH
(6023,70 Sk)

Bunda Büse Torino Evo biela

 
199,95 € s DPH
(6023,70 Sk)

Bunda Büse Torino Evo červená

 
199,95 € s DPH
(6023,70 Sk)

Bunda Büse Torino Evo čierna

 
199,95 € s DPH
(6023,70 Sk)

Bunda Büse Termoli čierna

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Bunda Büse Termoli neon

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Bunda Büse Fano City collection

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Bunda Büse Rovigo City collection

 
229,95 € s DPH
(6927,50 Sk)

Bunda Büse Santo

 
229,95 € s DPH
(6927,50 Sk)

Bunda Büse Santo čierna

 
229,95 € s DPH
(6927,50 Sk)

Bunda Büse Cordoba čierna/antracit

 
249,95 € s DPH
(7530,- Sk)

Bunda Büse Cordoba čierna/neon

 
249,95 € s DPH
(7530,- Sk)

Bunda Büse Cordoba oranžová

 
249,95 € s DPH
(7530,- Sk)

Bunda Büse Cordoba neon

 
249,95 € s DPH
(7530,- Sk)

Bunda Büse Riviera biela

 
279,95 € s DPH
(8433,80 Sk)

Bunda Büse Riviera čierna

 
279,95 € s DPH
(8433,80 Sk)

Bunda Büse Marino STX biela

 
339,95 € s DPH
(10241,30 Sk)

Bunda Büse Marino STX čierna

 
339,95 € s DPH
(10241,30 Sk)

Bunda Büse Severo STX biela

 
379,95 € s DPH
(11446,40 Sk)

Bunda Büse Severo STX čierna

 
379,95 € s DPH
(11446,40 Sk)

Bunda Büse Bressano STX čierna

 
399,95 € s DPH
(12048,90 Sk)

Bunda Büse Bressano STX biela

 
399,95 € s DPH
(12048,90 Sk)

Bunda Büse Murano neon

 
269,95 € s DPH
(8132,50 Sk)

Bunda Büse Murano čierna

 
269,95 € s DPH
(8132,50 Sk)

Bunda Büse Open road EVO šedá/modrá

 
299,95 € s DPH
(9036,30 Sk)

Bunda Büse Open road EVO oranžová

 
299,95 € s DPH
(9036,30 Sk)

Bunda Büse Open road EVO neon

 
299,95 € s DPH
(9036,30 Sk)

Bunda Büse Open Road Evo čierna

 
299,95 € s DPH
(9036,30 Sk)

Bunda Büse Open Road Evo biela

 
299,95 € s DPH
(9036,30 Sk)

Bunda Büse Adventure STX

 
439,95 € s DPH
(13253,90 Sk)

Bunda Büse Adventure STX

 
439,95 € s DPH
(13253,90 Sk)

Bunda Büse Riva biela

 
139,95 € s DPH
(4216,10 Sk)

Bunda Büse Riva čierna

 
139,95 € s DPH
(4216,10 Sk)

Bunda Büse Paso Evo

 
289,95 €
(8735,- Sk)

Bunda Büse San Remo čierna

 
189,95 €
(5722,40 Sk)

Bunda Büse Ancona

 
189,95 €
(5722,40 Sk)

Bunda Büse Nardo

 
279,95 €
(8433,80 Sk)

Bunda Büse B. RACING

 
179,95 €
(5421,20 Sk)

Bunda Büse Parka

 
189,95 € s DPH
(5722,40 Sk)

Dámska bunda Büse Carrara čierna-biela

 
184,95 €
(5571,80 Sk)

Dámska bunda Büse Open road Evo biela

 
279,95 € s DPH
(8433,80 Sk)

Dámska bunda Büse Open road Evo čierna

 
279,95 € s DPH
(8433,80 Sk)

Dámska bunda Büse Vittoria biela

 
229,95 € s DPH
(6927,50 Sk)

Dámska bunda Büse Vittoria čierna

 
229,95 € s DPH
(6927,50 Sk)

Dámska bunda Büse Vittoria čierna/neon

 
229,95 € s DPH
(6927,50 Sk)

Dámska bunda Büse Torino Evo čierna

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Dámska bunda Büse Torino Evo červená

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Dámska bunda Büse Torino Evo biela

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Dámska bunda Büse Torino Evo neon

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Dámska bunda Büse Verona

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Dámska bunda Büse Alessia biela

 
199,95 € s DPH
(6023,70 Sk)

Dámska bunda Büse Alessia oranžová

 
199,95 € s DPH
(6023,70 Sk)

Dámska bunda Büse Alessia červená

 
199,95 € s DPH
(6023,70 Sk)

Dámska bunda Büse Alessia čierna/biela

 
199,95 € s DPH
(6023,70 Sk)

Dámska bunda Büse B. Racing

 
179,95 € s DPH
(5421,20 Sk)

Dámska bunda Büse Summer flash sivá

 
179,95 € s DPH
(5421,20 Sk)

Dámska bunda Büse Summer flash čierna

 
179,95 € s DPH
(5421,20 Sk)

Dres Shot Contact Blason červený

 
30 €
(903,80 Sk)

Dres Shot Contact Blason žltý

 
30 €
(903,80 Sk)

Dres Shot Contact Blason čierny

 
30 €
(903,80 Sk)

Dres Shot Contact Blason oranžový

 
30 €
(903,80 Sk)

Dres Shot Contact Blason modrý

 
30 €
(903,80 Sk)

Dres Shot Contact oranžový

 
30 €
(903,80 Sk)

Dres Shot Contact červený

 
30 €
(903,80 Sk)

Dres Shot Contact čierny

 
30 €
(903,80 Sk)

Dres Shot Contact modrý

 
30 €
(903,80 Sk)

Dres Shot Flexor Trash modrý

 
36,50 €
(1099,60 Sk)

Dres Shot FREE

 

Čižmy Büse Open road

 
199,95 € s DPH
(6023,70 Sk)

Čižmy Büse Enduro

 
169,95 € s DPH
(5119,90 Sk)

Čižmy Büse GP-EVO zelené

 
194,95 € s DPH
(5873,10 Sk)

Čižmy Büse GP-EVO červené

 
194,95 € s DPH
(5873,10 Sk)

Čižmy Büse GP-EVO biele

 
194,95 € s DPH
(5873,10 Sk)

Čižmy Büse GP-EVO čierne

 
194,95 € s DPH
(5873,10 Sk)

Čižmy Büse SBX biele

 
194,95 € s DPH
(5873,10 Sk)

Čižmy Büse SBX čierne

 
194,95 € s DPH
(5873,10 Sk)

Čižmy Büse GP PRO LTD

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Čižmy Büse GP PRO zelené

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Čižmy Büse GP PRO červené

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Čižmy Büse GP PRO biele

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Čižmy Büse GP PRO čierne

 
219,95 € s DPH
(6626,20 Sk)

Čižmy Büse Short Race

 
139,95 € s DPH
(4216,10 Sk)

Büse Sport topánky, čierne

 
159,95 €
(4818,70 Sk)

Büse Sport topánky, červené

 
159,95 €
(4818,70 Sk)

Büse Sport topánky, biele

 
159,95 €
(4818,70 Sk)

Büse Sport topánky, zelené

 
159,95 €
(4818,70 Sk)

Büse Toursport topánky

 
159,95 €
(4818,70 Sk)

Čižmy Büse Toursport EVO

 
169,95 € s DPH
(5119,90 Sk)

Čižmy Büse B40

 
159,95 € s DPH
(4818,70 Sk)

Čižmy Büse B60

 
139,95 € s DPH
(4216,10 Sk)

Čižmy Büse B70

 
149,95 € s DPH
(4517,40 Sk)

Čižmy Büse B80

 
139,95 € s DPH
(4216,10 Sk)

Topánky Büse City Limit

 
94,95 €
(2860,50 Sk)

Topánky Büse City Sport

 
109,95 € s DPH
(3312,40 Sk)

Büse čižmy dámske

 
129,95 €
(3914,90 Sk)

Dámske čižmy Büse D30

 
149,95 € s DPH
(4517,40 Sk)

Dámske čižmy Büse D10

 
139,95 € s DPH
(4216,10 Sk)

Topánky Büse B52 hnedé

 
119,95 € s DPH
(3613,60 Sk)

Topánky Büse B52 čierne

 
119,95 € s DPH
(3613,60 Sk)

Topánky Büse B51 hnedé

 
119,95 € s DPH
(3613,60 Sk)

Topánky Büse B51 čierne

 
119,95 € s DPH
(3613,60 Sk)

Topánky Büse B53

 
109,95 € s DPH
(3312,40 Sk)

Topánky Büse B58

 
109,95 € s DPH
(3312,40 Sk)

Motocrossové čižmy SCOTT Genius MX

-50%  549,96 €   
274,98 €
(8284,- Sk)

Čižmy GAERNE GP1 biele

 
319,95 € s DPH
(9638,80 Sk)

Čižmy GAERNE GP1 čierne

 
319,95 € s DPH
(9638,80 Sk)

Čižmy GAERNE G-RW

 
209,95 € s DPH
(6325,- Sk)

Čižmy GAERNE G-DURBAN

 
179,95 € s DPH
(5421,20 Sk)